Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Informacja o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku

  Informacja o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku

        

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2022 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

OPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY O NUMERZE 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U.  2021 r. poz. 1119 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania
w ustawowym terminie opłaty występują poniższe sankcje:

1.W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty
w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

2.W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).

3.Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

Druk oświadczenia jest dostępny na stronie Centrum Profilaktyki Uzależnień  i Integracji Społecznej w Giżycku BIP i zamieszczony w załączniku do pobrania https://bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integracji_spolecznej

Ponieważ terminy na złożenie dokumentów oraz dokonanie wpłaty są nieprzekraczalne   i ściśle określone w ustawie, prosimy o nie odkładanie w czasie tego obowiązku. Wykonanie czynności do dnia 22 stycznia pozwoli nam na dokonanie naliczenia   a Państwu na terminową wpłatę.

Składanie dokumentów może nastąpić drogą tradycyjną poprzez złożenie osobiście oświadczenia w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (Świetlica Socjoterapeutyczna) przy ul. Sikorskiego 3B w Giżycku lub drogą pocztową na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko

Przedsiębiorca może dobrowolnie dołączyć do oświadczenia wydruk z kasy fiskalnej, na podstawie którego zostało ono wypełnione.

Uzgodnienie prawidłowości wyliczenia opłaty i wszelkie pytania pod nr telefonu:   602 837 586, 87 732 41 62, 798618920.

 

Jesteś tutaj: