Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

PROTOKÓŁ z posiedzenia Giżyckiej Rady Seniorów w dniu 24.11.2023r.

Ad. 1. Przewodnicząca Pani Sabina Kirson przywitała przybyłych gości oraz radnych GRS. Stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad,..

Ad. 4. Ze względu na ważne obowiązki pana burmistrza zmieniono kolejność występów, udzielając panu Wojciechowi Iwaszkiewiczowi głosu w celu przekazania informacji z zakresu problematyki senioralnej w mieście oraz etapach rozbudowy szpitala.

            Zakończono już budowę nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, następnie przystąpi się do modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dobudowy nowej części budynków szpitalnych gdzie przeniesione zostaną oddziały ratunkowe. W dotychczasowej „starej” części oddziałów ma powstać Giżyckie Centrum Matki i Dziecka oraz Centrum Opieki Senioralnej i Geriatrycznej z pomieszczeniami na rehabilitację.

            Planowane są dalsze zmiany i modernizacje ulic miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przeznacza 100 mln złotych na przebudowę obwodnicy miasta wraz z dwoma mostami nad kanałem.

Ad.2.   Problematykę paliatywnej opieki domowej w mieście przybliżyła nam p. Maria Popieluch, Prezes Stowarzyszenia „Promyk”, działającego na rzecz chorych onkologicznie. Stowarzyszenie prowadzi zakład leczniczy, który w swoim składzie posiada:

            - Hospicjum Domowe dla dorosłych w Giżycku i Węgorzewie,

            - Hospicjum Domowe dla dzieci w Giżycku,

            - Poradnie Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie,

            - Pielęgniarską Długoterminową Opiekę Domową w Giżycku i Węgorzewie,

            Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci i pracownicy socjalni opiekują się chorymi nowotworowymi i niepełnosprawnymi w domu chorego, tworząc zespół wielodyscyplinarny. Bardzo ważne jest to, że opieka prowadzona przez zespół jest bezpłatna. Bezpłatnie też użycza się sprzętu medycznego.

            Warunkiem objęcia chorego opieką  jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza onkologa. Wizyty domowe odbywają się każdego dnia w godzinach 1000- 1500 według potrzeb pacjenta na terenie powiatów giżyckiego                   i węgorzewskiego.

            Stowarzyszenie opiekuje się chorymi do końca ich dni i we wszystkich aspektach życia z napisaniem testamentu włącznie. Organizują i spełniają marzenia chorych dzieci, przygotowując paczki świąteczne, zabawy na Dzień Dziecka, włączając się w zbiórkę żywności.

            Działalność stowarzyszenia od strony finansowej, wspierają wpłaty obywateli  z odpisu 1,5% podatku dochodowego oraz hojni darczyńcy, czasami               z zagranicy.

Ad.3.   Pani Anna Bieńkowska, koordynator spraw socjalnych w „Szpital Giżycki Spółka z o.o.”. Jest to osoba oferująca chorym wsparcie, rozwiązująca ich problemy socjalno-bytowe, które mają znaczący wpływ na poprawę stanu ich zdrowia, a tym samym skracają okres ich hospitalizacji.

            Do zadań koordynatora spraw socjalno-bytowych należy:

            - stawianie diagnozy społecznej pacjentów,

            - przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych z pacjentami,

            - utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów,

            - kompletowanie i składanie dokumentów dotyczących umieszczenia   pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych,

            - pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością,

            - podejmowanie działań zmierzających do ustalenia tożsamości pacjentów NN, utrzymanie kontaktu z komendą powiatową policji i strażą miejską,

            - pomoc osobom, które doświadczyły przemocy domowej, wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”,

            - pomoc w umieszczeniu w placówkach opiekuńczych dzieci pozbawionych opieki rodziców po zakończeniu leczenia,

            - zgłaszanie odpowiednim organom konieczności pochówku osób samotnych lub bezdomnych, których zgon nastąpił w szpitalu.

            Pani koordynator zwróciła uwagę na fakt, że bardzo ważnym jest ustalenie pełnomocnictwa w przypadku chorych terminalnie. Przyspiesza to i ułatwia załatwianie wszelkich formalności zdrowotnych, finansowo-bankowych czy ubezpieczeniowych.

Ad.5.   W tym punkcie obrad nastąpiła informacja pani przewodniczącej o realizacji wniosków, składanych przez Radę do jednostek nadrzędnych administracji samorządowej oraz współpracy z sąsiednimi radami seniorów.

Ad. 6. W sprawach ważnych ustalono terminy spotkań zarządu rady oraz termin następnej sesji.

Ad. 7 Podziękowanie gościom oraz radnym za przybycie i czynne uczestnictwo oraz zamknięcie posiedzenia.

           

Sekretarza GRS                                                                             Przewodnicząca GRS

Elżbieta Ziniewicz                                                                                     Sabina Kirson

Giżycko, dn. 24.11.2023 r.

Jesteś tutaj: