Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.2.2018

 

Znak sprawy: CPUIS.042.2.2018                                                                                                             

Giżycko, 30.04.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa hotelowa dla 10 osób z Alytusa oraz usługa gastronomiczna dla 20 osób                                z organizacją zajęć korekcyjno-ruchowych dla seniorów – Program zdrowego stylu życia

 

  1. Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla 10 osób z Alytusa oraz usługa gastronomiczna dla 20 osób z organizacją zajęć korekcyjno-ruchowych dla seniorów – Program zdrowego stylu życia

 

Zapytanie dotyczy:

a) usług zakwaterowania dla 10- osobowej grupy z Litwy:

- 2 noclegów w pokojach  1, 2 –osobowych (dopuszcza się możliwość zakwaterowania w pokojach                          3-osobowych), pokoje muszą posiadać pełen węzeł sanitarny:

b) usług gastronomicznych dla grupy 20 osób z Polski i Litwy:

posiłki – kolacja w dniu przyjazdu (13 maja), śniadanie, obiad, kolacja (14  maja), śniadanie i obiad w dniu wyjazdu (15 maja) ;

c) zapewnienie 12 godzin zajęć korekcyjno-ruchowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów (prelekcja o zdrowym stylu życia, gimnastyka na zewnątrz, zajęcia relaksacyjne, nordic walking).

 

4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 13-15.05.2018 r.

 

 5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 1.

 6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 9.05.2018 do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.05.2018 o godz. 15:20

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na usługę hotelową dla 10 osób z Alytusa oraz usługę gastronomiczną dla 20 osób z organizacją zajęć korekcyjno-ruchowych dla seniorów – Program zdrowego stylu życia” w ramach projektu „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Oferta na usługę hotelową dla 10 osób z Alytusa.

Termin składania ofert upływa 09.05.2018 r. godz. 15.00.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga: 100

Opis sposobu przyznawania punktów:

Cena (netto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:

P – punktacja

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach

W – cena ocenianej oferty

a – waga czynnika w kryterium (100)

 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

a)      załącznik nr 1 - Formularz oferty.

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.2.2018

 

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

 

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi hotelowej dla 10 osób z Alytusa oraz usługi gastronomicznej dla 20 osób z organizacją zajęć korekcyjno-ruchowych dla seniorów – Program zdrowego stylu życia,

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

 

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….…………………………………………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

  1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
  2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczenie, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

  1. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
  2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 13-15.05.2018 r.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

podpis osoby upoważnionej: …………………………………

Jesteś tutaj: