Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Projekt "Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko"

                                 

 

Głównym celem projektu „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 jest zachęcenie ludzi doświadczających wykluczenia społecznego do integracji, zwiększenia  motywacji i zdolności do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym oraz rozwój inicjatyw współpracy między Alytusem i Giżyckiem.

Partnerem wiodącym projektu jest Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytusie, a partnerem – Gmina Miejska Giżycko, reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania skierowane do seniorów mające na celu poprawę ich motywacji i zdolności do aktywnego udziału w życiu społecznym  oraz zmniejszenie poczucia izolacji  i wykluczenia społecznego. W trakcie realizacji projektu nastąpi wymiana doświadczeń, personelu, pomysłów i narzędzi aktywnego wspierania osób starszych, a także wzmocni się współpraca między partnerami w zakresie promowania włączenia społecznego. Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy jakości  życia osób doświadczających wykluczenia ze społeczeństwa w związku z brakiem umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, możliwości ciągłego uczenia się czy poznawania zasad zdrowego stylu życia.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania skierowane do seniorów z Giżycka i Alytus:

 1. Zajęcia językowe dla seniorów
 • Nauka języka angielskiego – 20 osób
 • Nauka podstaw języka litewskiego – 20 osób (zajęcia w formie intensywnego kursu na Litwie)
 • Nauka podstaw języka polskiego – 20 osób (zajęcia w formie intensywnego kursu w Polsce)
 • 2. Program zdrowego stylu życia
 • wspólne zajęcia rekreacyjne dla seniorów w Giżycku i Alytus – 80 osób
 • zajęcia psychologiczno – gerontologiczne – 60 osób
 • 3. Program kulturalno – artystyczny
 • Zajęcia literackie, warsztaty artystyczne, taneczne, rękodzieło  - 100 osób
 • 4. Zajęcia z nowoczesnych technologii  i ich rola w codziennym życiu
 • Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym – 100 osób
 • Zajęcia z edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego – 60 osób
 • 5. Konferencja zamykająca projekt – 60 osób

Rezultatem projektu będzie zaangażowanie seniorów zagrożonych wyłączeniem społecznym w realizację działań ukierunkowanych na poprawę ich sytuacji. Ponadto dwie instytucje z Polski i Litwy skorzystają z rozwoju współpracy transgranicznej poprzez eliminacje stereotypów, dzielenie się dobrymi praktykami i organizację wspólnych wydarzeń.

W sumie 520 osób z Polski i Litwy weźmie udział w projekcie, zorganizowanych zostanie 7 wspólnych wydarzeń skierowanych do seniorów, a pamiątką po ich realizacji będzie album przedstawiający współpracę między partnerami projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Wartość projektu: 49 078,20 EUR

Dofinansowanie EFRR: 41 716,47 EUR (85%)

Okres realizacji projektu: od 01-03-2018 do 28-02-2019

Więcej informacji o Programie na stronie www.lietuva-polska.eu

Partnerzy projektu:

Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytus www.jaunimas.alytus.lm.lt

Gmina Miejska Giżycko/Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej www.centrumprofilaktyki.pl

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: