Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na plakat profilaktyczny - do 10.11.2021

KONKURS PROFILAKTYCZNY

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie profilaktycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO

 

 • § 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

 • § 2

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

 • § 3

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego z profilaktyką uzależnień.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A3 dowolną techniką.
 3. Powierzchnia plakatu powinna być równa, bez wgłębień, załamań i odstających elementów.
 4. Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie.
 5. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza.
 6. Prace należy złożyć w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku , Al. 1 Maja 14 w terminie do 10 listopada br. W przypadku przesłania pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • § 4

Przebieg konkursu

 

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:
 • zawartość merytoryczną
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość
 • formę estetyczną pracy
 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie szkół podstawowych
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz średnich
 1. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalny wydruk plakatu oraz opublikowanie    go w formie kalendarza na rok 2022, który zostanie przekazany do szkół, ośrodków zdrowia, instytucjom promującym zdrowie itp.
 1. Lista nagrodzonych będzie dostępna w biurze CPUiIS (tel. 87 429-13-36 ) oraz na stronie internetowej  www.centrumprofilaktyki.pl
 • § 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania publicznego w postaci konkursu plastycznego (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO). Zakres i warunki przetwarzania danych opisuje regulamin konkursu.
 4. Dane osobowe udostępnione w zw. z konkursem będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy, dane osobowe osób których prace zostaną wyłonione będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw oraz roszczeń.
 5. Dane osobowe autora pracy w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o szkole, do której uczęszcza zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Organizatora oraz mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu posiada prawo do:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
 2. b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
 3. c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
 4. d) prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
 5. e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
 7. g) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
 8. h) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 • §6

Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, o której mowa §3 pkt. 1 wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 (dla osób niepełnoletnich) albo załącznika nr 2 (dla osób pełnoletnich) do niniejszego Regulaminu i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą powstałą w wyniku wykonania i zgłoszenia pracy, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
 2. wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora;
 3. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 4. publicznego udostępniania pracy w internecie, na stronie internetowej Organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora;
 5. rozpowszechnienia pracy w kalendarzu promującym profilaktykę uzależnień i przekazanie ich egzemplarzy instytucjom promującym zdrowie (w szczególności: szkoły, ośrodki zdrowia).
 6. publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy lub egzemplarzy pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 7. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy.
 1. Opiekun prawny autora pracy albo autor podpisując oświadczenie zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy w zakresie wskazanym w §6 pkt. 2 oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy.
 2. Opiekun prawny autora pracy albo autor przenosi na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono pracę.
 • §7

Uwagi końcowe

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia stanowiącego:

-załącznik nr 1 (dotyczy uczestników niepełnoletnich)

-załącznik nr 2 (dotyczy uczestników pełnoletnich).

 

 

 

                                                                                     Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do które uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy:

…………………………………………………...

Adres zamieszkania prawnego opiekuna autora pracy:

………………………………………………….

 

 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY PLASTYCZNEJ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany ………………………..będący przedstawicielem ustawowym autora pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę autorskie prawa autorskie majątkowe, a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

………..………………………….

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego w konkursie profilaktycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego.

……………………………..

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

 

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do której uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Adres zamieszkania autora pracy:

………………………………………………….

 

 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany ………………………..będący autorem pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę prawa autorskie majątkowe a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako autor pracy gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

………..………………………….

data i podpis autora pracy

Wyrażam zgodę mój udział w konkursie profilaktycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego.

……………………………..

data i podpis autora pracy

 

Jesteś tutaj: