Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na plakat, komiks, piosenkę/wiersz w ramach kampanii "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści" - do 18.03.2021

KONKURS

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie.

Temat: "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści"

REGULAMIN

 • § 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

w Giżycku.

 • § 2

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

 • § 3

Prace konkursowe

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej lub więcej prac w trzech kategoriach: Komiks, Plakat, Piosenka/Wiersz, nawiązujących do hasła ”Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści ”

KOMIKS -  praca konkursowa musi nawiązywać swoją tematyką do zjawiska  jakim są „patotreści”  i zawierać w sobie przekaz lub morał płynący z podanej tematyki. Nie może przekraczać 3 jednostronnych, pionowych kartek w formacie A4.

PLAKAT - praca konkursowa musi zawierać hasło "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści". Format pracy A3, technika dowolna.

WIERSZ/PIOSENKA - uczestnicy, którzy wybierają pracę w postaci wiersza lub piosenki zobowiązani są wybrać jedną propozycję. Zadaniem jest napisanie tekstu składającego się

z tytułu piosenki/wiersza i minimum 3 zwrotek utworu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12). Treść i słowa powinny przedstawiać profilaktykę zapobiegania rozprzestrzeniania się patotreści w społeczeństwie lub jej negatywny wpływ na młode pokolenie.   W pracy  można wykorzystać towarzystwo  instrumentów muzycznych. Piosenka powinna zostać nagrana i dostarczona na nośniku pamięci na podany adres wraz

z tekstem i  jej autorem (dotyczy wiersza jak i piosenki).

 1. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe uczestników:
 2. a) uczniowie szkół podstawowych
 3. b) uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz średnich
 1. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.
 1. Prace będą przyjmowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” (ul. Królowej Jadwigi 3A) oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej (ul. Sikorskiego 3B), do dnia 18.03.2021.

Prośba o wcześniejszy telefon do pracownika 87 428 51 63(Świetlica Socjoterapeutyczna), 87 428 22 57(Pełna Chata).

 1. Rozstrzygnięcie konkursu do 26.03.2021.
 • § 4

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

 - zawartość merytoryczną

 - kreatywność, oryginalność i pomysłowość

 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz średnich

 1. Nagrodami będą gadżety elektroniczne (słuchawki, power banki, pendrive i inne).
 • § 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Furmaniak, z którą można skontaktować się

za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są przetwarzane na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Dane osobowe udostępnione w zw. z konkursem będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy, dane osobowe osób których prace zostaną wyłonione będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw oraz roszczeń.
 3. Dane osobowe autora pracy w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o szkole, do której uczęszcza zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Organizatora oraz mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu posiada prawo do:
 5. a) dostępu do swoich danych osobowych,
 6. b) sprostowania swoich danych osobowych,
 7. c) ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),
 8. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w takim samym zakresie jak udział w konkursie. Niepodanie danych osobowych i niewypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 spowoduje odrzucenie zgłoszenia do konkursu.

 1. Dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są przetwarzane na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników konkursu na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:RODO)
 • §6

Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, o której mowa §3 pkt. 1 wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 (dla osób niepełnoletnich) albo załącznika nr 2 (dla osób pełnoletnich) do niniejszego Regulaminu i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą powstałą w wyniku wykonania i zgłoszenia pracy, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
 3. a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
 4. b) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora;
 5. c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 6. d) publicznego udostępniania pracy w internecie, na stronie internetowej Organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora;
 7. e) rozpowszechnienia pracy w kalendarzu promującym profilaktykę uzależnień i przekazanie ich egzemplarzy instytucjom promującym zdrowie (w szczególności: szkoły, ośrodki zdrowia).
 8. f) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy lub egzemplarzy pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 9. g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy.

Opiekun prawny autora pracy albo autor podpisując oświadczenie zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy w zakresie wskazanym w §6 pkt. 2 oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy.

Opiekun prawny autora pracy albo autor przenosi na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono pracę.

 • §7

Uwagi końcowe

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia stanowiącego:

-załącznik nr 1 (dotyczy uczestników niepełnoletnich)

-załącznik nr 2 (dotyczy uczestników pełnoletnich).

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do które uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy:

…………………………………………………...

Adres zamieszkania prawnego opiekuna autora pracy:

………………………………………………….

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY PLASTYCZNEJ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany ………………………..będący przedstawicielem ustawowym autora pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę autorskie prawa autorskie majątkowe, a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

………..………………………….

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego w związku z udziałem w konkursie plastycznym. Powyższa zgoda udzielana jest bezterminowo, jednak ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

……………………………..

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do której uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Adres zamieszkania autora pracy:

………………………………………………….

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany ………………………..będący autorem pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę prawa autorskie majątkowe a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako autor pracy gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

………..………………………….

data i podpis autora pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie plastycznym. Powyższa zgoda udzielana jest bezterminowo, jednak ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

……………………………..

data i podpis autora pracy

Jesteś tutaj: