Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na usługi w punkcie konsultacyjnym 2021

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług

w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie:

 

1)      KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – dla ofiar i sprawców przemocy oraz  w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu

2)  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla  rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów:

-  profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji; 
-  zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną

3)      KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE – dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym oraz ich rodzin 

4)      PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców.

Powyższe zadania będą realizowane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego  w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku w terminie od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2021 r., nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy, w wymiarze:

4 godzin tygodniowo w zakresie pomocy prawnej, 2 godzin tygodniowo w zakresie poradnictwa psychologicznego i poradnictwa pedagogicznego oraz 7 godzin tygodniowo w zakresie konsultacji terapeutycznych. Z realizatorami usług będzie zawarta umowa zlecenie, dopuszcza się możliwość umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Usługi muszą być świadczone osobiście. Realizatorzy usług powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, odpowiednio:

1)      wykształcenie prawnicze

2)      wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, mile widziany seksuolog

3)      tytuł instruktora uzależnień

4)      wykształcenie pedagogiczne i socjoterapeutyczne.

 

Kryteria wyboru ofert:  kwalifikacje oferenta   oraz stawka za godzinę usługi brutto (z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS lub VAT).

Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, uprawnienia i  kwalifikacje oraz stawkę godzinową za usługę należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do biura Centrum Profilaktyki UiIS. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio:

a) „Oferta – kompleksowa pomoc prawna”

b) „Oferta  - poradnictwo psychologiczne”

c) „Oferta – konsultacje terapeutyczne”

d) „Oferta – poradnictwo pedagogiczne”

Informacje szczegółowe odnośnie konkursu  można uzyskać pod nr tel. 874291336. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Jesteś tutaj: