Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs profilaktyczny - komiks, plakat, wiersz, piosenka - do 28.12.2020

 

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie.

Temat: "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści"

 

REGULAMIN

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

 

Konkurs organizowany jest przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

w Giżycku.

§ 2

Uczestnicy

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

§ 3

Prace konkursowe

 

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej lub więcej prac w trzech kategoriach: Komiks, Plakat, Piosenka/Wiersz, nawiązujących do hasła ”Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści ”

 

KOMIKS -  praca konkursowa musi nawiązywać swoją tematyką do zjawiska  jakim są „patotreści”  i zawierać w sobie przekaz lub morał płynący z podanej tematyki. Nie może przekraczać 3 jednostronnych, pionowych kartek w formacie A4.

PLAKAT - praca konkursowa musi zawierać hasło "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! Patotreści". Format pracy A3, technika dowolna.

WIERSZ/PIOSENKA - uczestnicy, którzy wybierają pracę w postaci wiersza lub piosenki zobowiązani są wybrać jedną propozycję. Zadaniem jest napisanie tekstu składającego się

z tytułu piosenki/wiersza i minimum 3 zwrotek utworu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12). Treść i słowa powinny przedstawiać profilaktykę zapobiegania rozprzestrzeniania się patotreści w społeczeństwie lub jej negatywny wpływ na młode pokolenie.   W pracy  można wykorzystać towarzystwo  instrumentów muzycznych. Piosenka powinna zostać nagrana i dostarczona na nośniku pamięci na podany adres wraz

z tekstem i  jej autorem (dotyczy wiersza jak i piosenki).

 

 1. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe uczestników:

a) uczniowie  szkół podstawowych

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz średnich

 

 1. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

 

 1. Prace będą przyjmowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” (ul. Królowej Jadwigi 3A) oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej (ul. Sikorskiego 3B), do dnia 28.12.2020

Prośba o wcześniejszy telefon do pracownika 87 428 51 63(Świetlica Socjoterapeutyczna), 87 428 22 57(Pełna Chata).

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2020.

 

§ 4

Przebieg konkursu

 

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

 - zawartość merytoryczną

 - kreatywność, oryginalność i pomysłowość

 1.  Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz średnich

 1. Nagrodami będą gadżety elektroniczne (słuchawki, power banki, pendrive i inne).

 

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Malczyk, z którą można skontaktować się

za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 1. Dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są przetwarzane na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Dane osobowe udostępnione w zw. z konkursem będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy, dane osobowe osób których prace zostaną wyłonione będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw oraz roszczeń.
 3. Dane osobowe autora pracy w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o szkole, do której uczęszcza zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Organizatora oraz mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu posiada prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w takim samym zakresie jak udział w konkursie. Niepodanie danych osobowych i niewypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 spowoduje odrzucenie zgłoszenia do konkursu.

 1. Dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są przetwarzane na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wyłonienia zwycięzców oraz ogłoszenia wyników konkursu na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:RODO)

 

 

§6

Autorskie prawa majątkowe

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, o której mowa §3 pkt. 1 wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 (dla osób niepełnoletnich) albo załącznika nr 2 (dla osób pełnoletnich) do niniejszego Regulaminu i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą powstałą w wyniku wykonania i zgłoszenia pracy, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

b) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora;

c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) publicznego udostępniania pracy w internecie, na stronie internetowej Organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora;

e) rozpowszechnienia pracy w kalendarzu promującym profilaktykę uzależnień i przekazanie ich egzemplarzy instytucjom promującym zdrowie (w szczególności: szkoły, ośrodki zdrowia).

f) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy lub egzemplarzy pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy.

Opiekun prawny autora pracy albo autor podpisując oświadczenie zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy w zakresie wskazanym w §6 pkt. 2 oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy.

Opiekun prawny autora pracy albo autor przenosi na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono pracę.

 

§7

Uwagi końcowe

 

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia stanowiącego:

-załącznik nr 1 (dotyczy uczestników niepełnoletnich)

-załącznik nr 2 (dotyczy uczestników pełnoletnich).

 

 

 

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do które uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy:

…………………………………………………...

Adres zamieszkania prawnego opiekuna autora pracy:

………………………………………………….

 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY PLASTYCZNEJ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Ja niżej podpisany ………………………..będący przedstawicielem ustawowym autora pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę autorskie prawa autorskie majątkowe, a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

 

………..………………………….

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego w związku z udziałem w konkursie plastycznym. Powyższa zgoda udzielana jest bezterminowo, jednak ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

……………………………..

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do której uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Adres zamieszkania autora pracy:

………………………………………………….

 

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 

Ja niżej podpisany ………………………..będący autorem pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę prawa autorskie majątkowe a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako autor pracy gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

 

………..………………………….

data i podpis autora pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie plastycznym. Powyższa zgoda udzielana jest bezterminowo, jednak ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

……………………………..

data i podpis autora pracy

 

 

Jesteś tutaj: