Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Przegląd Spektakli Profilaktycznych 25.04.2019

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego do udziału w Powiatowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

Regulamin konkursu:

Cele:

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów           i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne.
3. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności     ekspresji myśli i uczuć.
4. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego  i promocji własnych przedstawień scenicznych.
5. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.

Adresaci:

Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, szkół średnich z terenu powiatu giżyckiego. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w przeglądzie osób dorosłych, opiekunów oraz zespoły przy placówkach kulturalnych i oświatowych.

Założenia:

1.Temat przedstawienia teatralnego bądź  innej formy teatralnej (do wyboru przez grupę) dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez dzieci, młodzież oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez dzieci, młodzież.

2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź   zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.


3. W przedsięwzięciu bierze udział cała grupa, klasa, natomiast w przedstawieniu grupa może liczyć maksymalnie 10-13 osób.

4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc
w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu itp.

Wymagania:

1. Czas trwania prezentacji – do 20 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii 10 minut.
2. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośniku pamięci typu pendrive  z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwa Zespołu).

Kryteria oceny:

- Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści
- Przekaz dostosowany do wieku odbiorców
- Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi
- Poziom artystyczny spektaklu
- Reakcję publiczności na spektakl

*Sprawy organizacyjne:

1. Przegląd odbędzie  się w dniu 25 kwietnia 2019 r. godz. 9.00. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8

2. Do finału zaproszone zostaną grupy na podstawie przesłanych do 10 kwietnia br. kart zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia ( zał.1) na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14,11-500 Giżycko. z dopiskiem "Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".
3.
Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie CPUiS-www.centrumprofilaktyki.pl 
4. Przegląd spektakli profilaktycznych oraz podsumowanie z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w Giżyckim Centrum Kultury w dniu 25 kwietnia 2019r.
5. Podczas trwania konkursu nauczyciele - opiekunowie są odpowiedzialni za grupę dzieci, młodzieży, z którą przybyli na  „Powiatowy  Przegląd Spektakli Profilaktycznych".

Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów.
4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek
i bezpieczeństwo uczestników.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka biorącego udział w PrzeglądzieOświadczeniao wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”(zał.2)

POWIATOWY  PRZEGLĄD   SPEKTAKLI   PROFILAKTYCZNYCH         

 Załącznik nr 1 KARTA   ZGŁOSZENIA  - / wypełnić pismem drukowanym /

I. Nazwa zespołu`

......... ... ...... ...... ... ...... ... ......... ......... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ......

 

II. Nazwa placówki pod opieka, której zgłaszany jest zespół teatralny,

     dokładny adres, telefon, e-mail: (pieczątka)

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

III. Kategoria wiekowa (szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, szkoła średnia, opiekunowie)

............................................................................................................................................................... …

IV. Ilość członków zespołu

............................................................................................................................................................... …

V. Repertuar:

Tytuł przedstawienia

............................................................................................................................................................... …

Autor tekstu

............................................................................................................................................................... …

Reżyseria

............................................................................................................................................................... …

Scenariusz

............................................................................................................................................................... …

Scenografia

............................................................................................................................................................... …

VI. Czas trwania spektaklu / maksymalnie do 20 minut /

............................................................................................................................................................... …

VIII. Potrzeby techniczne /w przypadku braku miejsca prosimy wykorzystać drugą stronę Karty Zgłoszenia!

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

IX. Imię i  nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej zespół

............................................................................................................................................................... …

X. Karty uczestnictwa prosimy wysyłać do dnia 10 kwietnia 2019r.  na adres: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14,11-500 Giżycko lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

...... ...... ... ...... ......... ... ... ...... ......

 miejscowość, data pieczątka placówki

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, w celu wzięcia udziału w Przeglądzie w zakresie: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

 

                                                                                                                               ………………………………..……………...

                                                                                                                              data i podpis rodzica / opiekuna

 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Akceptuję regulamin konkursu.

 

 

                                                                                                                               ………………………………..……………...

                                                                                                                              data i podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: