Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Konferencja UTW Warmii i Mazur w Działdowie 16-17.04.2012

W Działdowie w dniach 16-17 kwietnia 2012 r. odbyła się Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem "Uniwersytety III Wieku na Warmii i Mazurach - współpraca z uczelniami i samorządami - bariery i wyzwania". Patronat honorowy nad konferencją objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - Jacek Protas. W obradach wzięli udział przedstawiciele Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku - Anna Danilewicz - koordynator, Danuta Poć - przewodnicząca Rady Słuchaczy i Henryk Jurczyk - przedstawiciel Rady Programowej. Poniżej materiały pokonferencyjne, a w naszej galerii fotorelacja.

 

Materiały pokonferencyjne

Konferencji UTW Warmii i Mazur w Działdowie.

Dzień I - 16.04.2012r

 

Obecni:

Goście Honorowi:

1.                Wicemarszałek Jarosław Słoma

2.                Poseł Elżbieta Gelert

3.                Radna Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Nowakowska

4.                Prorektor UW-M prof dr hab. Wojciech Janczukowicz

5.                Kanclerz WSIiE TWP w Olsztynie  mgr Wiesław Nałęcz

6.                Dziekan WSIiE w Olsztynie dr Dorota Bartnicka

7.                Prof dr hab Janusz Trempała  - UKW Bydgoszcz

8.                Dyrektor  Biura ds. współpracy z OP -  Joanna Glezman

9.                 Pełnomocnik Prezydenta miasta Elbląga - Teresa Urban

10.           Wice Starosta powiatu ostródzkiego - Stanisław Brzozowski 

11.            Starosta Działdowski Marian Janicki

12.            Starosta powiatu nidzickiego Grzegorz Napiwodzki

13.            Burmistrz miasta Działdowo - Bronisław Mazurkiewicz

14.            Wicestarosta Działdowski - Witold Ostrowski

15.           Prezes FOS  - Bartłomiej Głuszak

16.           Woj. Rzecznik Praw Osób Starszych - Stanisław Brzozowski

 

-       Delegaci 18 Uniwersytetów Trzeciego Wieku - łącznie 55 osób - Lista uczestników w dokumentach Konferencjii.

-       Słuchacze UTW w Działdowie -  86 osób

Łącznie w Konferencji wzięlo udział - 157 osób.

 

 

Konferencję UTW Warmii i Mazur w auli Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego  rozpoczął występ chóru UTW w Działdowie "Cantiamo" pod kierunkiem Agnieszki Smolicz Pytlik, który zaprezentował trzy utwory: Hymn UTW w Działdowie, Dona nobis, Dzieweczka ze Śląska,  a na bis Kano?. Występ chóru nagrodzono rzęsistymi brawami.

 

 Gospodarzami I dnia Konferencji byli:

 Starosta Działdowski oraz UTW w Działdowie.

Prezes UTW w Działdowie Jerzy Giezek przywitał gości honorowych, delegatów UTW z całego województwa oraz gospodarzy - słuchaczy UTW Działdowo.

 

Po oficjalnym otwarciu konferencji Przewodniczący obrad - Jerzy Giezek udzielił głosu

Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosławowi Słomie, który w swoim wystąpieniu wskazał na coraz większą aktywność ludzi starszych w życiu społecznym.

Jednym z przejawów jest rosnąca liczba studentów i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku -  na terenie województwa działa obecnie 20 UTW, które zrzeszają ok. 6 tys. słuchaczy. Następnie odznaczył Czesława Wojniusza - prezesa Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie  odznaczeniem "Za Zasługi dla Województwa Warmińsko -Mazurskiego". Z wnioskiem o odznaczenie wystąpiło Porozumienie UTW Województwa  Warmińsko - Mazurskiego. Drugi wniosek dotyczył zasłużonej wieloletniej prezes UTW w Olsztynie Eugenii Dudzik, która jednak z uwagi na śmierć męża nie mogła przybyć na konferencję. Przyznane jej odznaczenie zostanie wręczone w późniejszym terminie.

Następnie głos zabrała poseł na Sejm RP dr Elżbieta Gelert, która podziękowała za zaproszenie i podkreśliła, że UTW Działdowo zostało wyróżnione organizacją konferencji o zasięgu wojewódzkim.

W przerwie prowadzący obrady Jerzy Giezek przedstawił historię UTW w Działdowie, a w kolejnych odsłonach scharakteryzował działalność stowarzyszenia, jego dokonania i najważniejsze sekcje.

Następnie głos zabrał prorektor UWM prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz, który mówił o współpracy UTW z uniwersytetem, sugerował wypracowanie nowego modelu uczelni wyższej, tak żeby obecny niż demograficzny przekuć w sukces. Gratulował UTW z terenu województwa olbrzymiego potencjału.

Kanclerz WSIiE TWP w Olsztynie mgr Wiesław Nałęcz podziękował za zaproszenie, aczkolwiek zaznaczył, że w Działdowie jest tak częstym gościem iż czuje się tutaj jak w domu. Życzył wszystkim owocnych obrad i przekazania przez  Działdowo swoich doświadczeń studentom z pozostałych UTW.

Starosta Działdowski Marian Janicki nakreślił skalę zjawiska jakim jest starzenie się społeczeństwa powiatu działdowskiego oraz problemów z tym związanych. Podkreślił istotne wsparcie jakie udziela starostwo stowarzyszeniu UTW
w Działdowie. Na około 200 stowarzyszeń w powiecie aktywnych jest zaledwie garstka, a wśród nich wiodącym jest na pewno UTW. Stowarzyszenie to "daje sposób na życie", na samorealizację, przebywanie wśród swoich, a także wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na pomoc  - wolontariat dla dzieci i osób starszych. Zaapelował o pomoc i współdziałanie samorządów z UTW oraz współpracę z władzami  wojewódzkimi i uczelniami.

Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. osób starszych  Teresa Urban przekazała podziękowanie za zaproszenie, życzenia owocnych obrad, dyskusji i polemik. Podkreśliła potrzebę aktywności, edukacji i działania osób starszych w UTW.

Delegacja UTW w Ostródzie  podziękowała za zaproszenie na konferencję oraz złożyła życzenia owocnych obrad i  upominek na ręce Prezesa UTW w Działdowie.

 

Wykład "U progu rewolucji społecznej ludzi starzejących się" przedstawił prof. dr hab. Janusz Trempała z UKW w Bydgoszczy.

 

Nauka dostrzega potrzebę odniesienia się do problemów, które rodzi proces systematycznego starzenia się społeczeństw krajów europejskich, ale problem zaczyna się także w krajach arabskich i azjatyckich, a niebawem może stać się zjawiskiem globalnym. W 2050 r. w Polsce może być ok. 10 mln ludzi starych /65 +/, w tym powyżej 85 roku życia ok 3 mln. Rodzi to określone konsekwencje społeczne, ekonomiczne oraz mentalnościowe i polityczne. Prowadzić może wręcz do dyskryminacji /ageizmu/  ze względu na wiek w sferze zatrudnienia, dostępu do edukacji, opieki, także medycznej czy wręcz praw obywatelskich ? np. biernego prawa wyborczego powyżej pewnego cenzusu wiekowego. Wyniki badań nad ageizmem dowodzą, że jeśli nie wyeliminujemy dyskryminacji ludzi starszych
w życiu społecznym to praktyki te będą w kolejnych starzejących się pokoleniach wzbudzały coraz większy dysonans poznawczy, wywołując większy niż obecnie opór i niezadowolenie, skłaniając do bardziej gwałtownych protestów. Obecne pokolenie  ludzi starzejących się posiada odpowiedni potencjał rozwojowy i możliwości intelektualne żeby przeciwstawić się dyskryminacji swojej grupy wiekowej i zadbać samodzielnie o swoje prawa. Potwierdzają to odkrycia psychologii rozwojowej:

-                   rozwój człowieka trwa przez całe życie, także w okresie starzenia się biologicznego /lepsza adaptacja do chorób somatycznych, wzrost mądrości itp/,

-                   retardacja ? opóźnienie procesów starzenia się, ludzie starsi są coraz dłużej sprawni fizycznie i psychicznie.

Żeby rozwiązać problem starzenia się społeczeństwa trzeba pilnie rozwiązać zadania:

-                   zdefiniować rolę ludzi starszych na nowo,

-                   utworzyć instytucje ochrony praw ludzi starzejących się,

-                   zreformować system opieki społecznej nad ludźmi starzejącymi się,

-                   zreformować system ubezpieczeń społecznych,

-                   potrzeba nowej koncepcji wychowania społecznego.

 

Po przerwie w drugiej części obrad odbyła się dyskusja panelowa:

"Uniwersytety Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach współpraca z uczelniami i samorządami - bariery i wyzwania"

W debacie uczestniczyli:

Janusz Adamus               - przedstawiciel WM UTW  w Olsztynie,

 Dorota Bartnicka           - przedstawiciel WSIiE TWP w Olsztynie,

Joanna Glezman             - Pełnomocnik Marszałka. Kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

Marian Janicki                - starosta działdowski,

Antoni Furtak                 - przedstawiciel Porozumienia UTW W-M,

Bartłomiej Głuszak      - moderator panelu z Federacji FOSa,

 

Panel dyskusyjny otworzył Janusz Adamus prezes UTW w Olsztynie, który przypomniał ze najstarszy UTW ma 30 lat, UTW w Olsztynie był 31 w kraju,
a ogromne zasługi w jego utworzeniu miała Eugenia Dudzik.   UTW  w Olsztynie odegrał rolę "uniwersytetotwórczą" - był prekursorem i pomagał w powstawaniu kolejnych uczelni w województwie. Na marcowym kongresie w Warszawie było ich 385, dziś ponad 400. Rozwój UTW w Polsce to swoisty fenomen, nic innego tak  szybko się nie rozwija. Dużą pomocą dla olsztyńskiego UTW był i jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Słuchacze UTW są swoistym poletkiem doświadczalnym dla wykładowców, przed ich wystąpieniami dla studentów dziennych.

 Dorota Bartnicka  była świadkiem narodzin pierwszego UTW w Olsztynie jako studentka WSP . Obecnie dziekan  WSIiE TWP w Olsztynie wspomagała tworzenie kolejnych UTW w Kętrzynie i Działdowie. W swojej prezentacji multimedialnej omówiła zagadnienie współpracy UTW z uczelnią patronacką. Starość i starzenie się sprawia, że w polskim społeczeństwie odsetek ludzi starszych zwiększa się.

Rodzi to konsekwencje:

społeczne: zmiana ról, osamotnienie, izolacja,

ekonomiczne: gorsze warunki, mniej środków materialnych,

medyczne: brak opieki, większa liczba usług medycznych,

kulturowe: nietolerancja, brak poczucia bezpieczeństwa,

Zadania społeczne:

Rozwój człowieka przez całe życie;

Przygotowanie do starości;

Wspomaganie jednostek;

Kształtowanie pozytywnego społecznego wizerunku starości;

Zapewnienie starości pozycji równoprawnej z innymi fazami życia.

Warunki dobrej współpracy:

- uczelnie wyższe,

- formy aktywności: stowarzyszenia, akademie, wspólne style aktywności,

- zainteresowani; aktywni seniorzy, wykładowcy,

- współorganizatorzy: samorządy, środowisko lokalne, kościół, instytucje kultury.

Ludzie starsi winni podejmować takie formy aktywności, które pozwolą im zyskać coś dla siebie i te, które pomogą im być pomocne dla innych. Kończąc wystąpienie za J. Sztaudyngerem przypomniała:

"Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy, to kwestia charakteru, a nie kalendarzy"

Joanna Glezman zajmuje się współpracą i pozyskiwaniem środków na realizację zadań organizacji pozarządowych. Urząd Marszałkowski spotyka się z coraz większą liczbą wniosków na realizację zadań z zakresu edukacji, kultury, sztuki, sportu, a środki budżetowe niestety maleją. Dotację nie mogą być przekazywane podmiotom tylko mogą być przeznaczane na realizację zadań w drodze konkursów.

Marian Janicki przedstawił warunki i płaszczyzny współpracy z UTW w Działdowie. Starostwo wszystkie zadania z zakresu kultury i sportu powierza organizacjom pozarządowym. UTW Działdowo było i jest najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków, włączył się do współpracy z partnerem niemieckim ? w roku bieżącym przyjmować będziemy delegację z Hersfeld Rotenburg w oparciu o program przygotowany przez UTW. Na tym tle pomoc organizacyjna w postaci siedziby, możliwości korzystania z telefonu, bazy poligraficznej jest też ważna, ale najmniej istotna. Do tego dochodzi osobista życzliwość i sympatia pracowników starostwa, co ułatwia budowanie prawidłowych relacji organizacji pozarządowej z samorządem. Wspólne formy współpracy sprzyjają partnerstwu. Dzięki tej współpracy udaje nam się wspólnie realizować nasz wspólny cel poprawy życia wszystkim mieszkańcom, w tym osobom starszym. Przywołał słowa Jana Pawła II ? osoby starsze prezentują wyjątkowe wartości łagodzenia namiętności, pomnażają mądrość i służą dojrzałym radami. Ich rola jest nie do przewartościowania.

 Należy jak najdłużej korzystać ze skarbca osób starszych.

 

Antoni Furtak:

Rozwijający się ruch UTW w Polsce  to realna siła, którą  dostrzegają władze nie tylko szczebla lokalnego ale również krajowego.  UTW skupiają w swoich szeregach ludzi, którzy wprawdzie zakończyli już swoją pracę  zawodową, ale chcą być nadal aktywni i poświęcają swój czas dla dobra siebie i innych.

 

Za swoją działalność nie biorą wynagrodzenia . To wolontariat w najczystszej postaci.

Ruch ten istnieje i rozwija się dzięki wsparciu uczelni wyższych oraz większości samorządów. Dlatego istnieją dziś UTW które liczą po kilkaset a nawet więcej słuchaczy, które nie maja problemów z kadrą wykładowców i potrafią korzystać z różnych środków zarówno samorządowych jak i unijnych, jak również  małe UTW, liczące po kilkadziesiąt słuchaczy, borykające się z problemem zdobycia wykładowców akademickich, ale również z brakiem możliwości zdobycia choćby minimalnych środków na swoją działalność, szczególnie w tych powiatach, gdzie samorząd nie dostrzega potrzeby wspierania idei UTW. My zebrani na tej Konferencji powinniśmy szukać rozwiązań które zmniejszyłyby różnice dzielące poszczególne UTW na Warmii i Mazurach. Z tego miejsca powinniśmy podziękować tym, bez których UTW nie mogły by istnieć. Mam na myśli Uczelnie wspierające UTW na Warmii i Mazurach. Pierwszym był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 To tam powstał pierwszy UTW w naszym województwie a dzięki jego wsparciu powstawały następne.

Drugą uczelnią która podjęła trud wspierania UTW była  WSIiE TWP w Olsztynie. To właśnie ta uczelnia objęła patronatem i wspiera UTW w Działdowie, Kętrzynie
i Ornecie. Mówiła o tym p. Dziekan dr Dorota Bartnicka.

Dziękujemy za to Senatom obu uczelni, składając gorące  podziękowanie na ręce obecnych na Konferencji - Prorektora UW-M prof. dr. hab. Krzysztofa Janczukowicza oraz Kanclerza WSIiE TWP w Olsztynie mgr Wiesława Nałęcza. Dziękujemy i... prosimy o więcej,  potrzeb jest  dużo ? szczególnie w małych miejscowościach.

Przejdę teraz do tych, od których wsparcia zależy, jak sprawnie będą działać UTW. Myślę o samorządach, które spełniają ważną rolę w rozwoju UTW.

Podam przykłady pozytywnych działań samorządów, z nadzieją że staną się one bodźcem wspierającym ruch UTW we wszystkich powiatach Warmii i Mazur.

Zacznę od przykładów z kraju :

-                   Miasto Warszawa ogłasza konkursy na prowadzenie UTW ? traktując je jako zadanie samorządu. W rezultacie co najmniej kilkanaście UTW podpisało 3 - letnie kontrakty z miastem na prowadzenie i rozwój UTW.

-                   W wielu miastach (Poznań, Łódź, Kraków, Bydgoszcz i innych) sukcesywnie powstają Rady Seniorów, które aktywnie uczestniczą w inicjowaniu i realizacji zadań samorządów na rzecz osób starszych. W Radach Seniorów bardzo często głos decydujący maja przedstawiciele UTW.

-                   Powoływane są Centra Aktywności Seniora (przykład Gdynia) - samorząd finansuje jego działalność,  a wolontariusze wywodzą się ze środowisk UTW.

-                   Uchwalane bardzo często przez samorządy - Programy wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu seniorów. Programy takie uchwaliły samorządy: Częstochowy, Lublina, Sopotu oraz wiele innych w mniejszych miejscowościach,  pierwszy taki Program na Warmii i Mazurach uchwaliła na wniosek UTW - Rada Miasta Działdowo już 29 kwietnia 2010 roku.

-                   Z terenu Warmii i Mazur należy wyróżnić starostę powiatu ostródzkiego oraz samorząd i burmistrza Morąga za wspieranie idei UTW.

-                   Również starosta powiatu działdowskiego -p Marian Janicki powinien być wyróżniony za wspieranie UTW w Działdowie a Burmistrz Działdowa ? Bronisław Mazurkiewicz za wspieranie działalności kulturalnej seniorów.

-                   Pozytywnym przykładem jest też Biuro ds współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, którym kieruje Pełnomocnik Marszałka Pani Joanna Glezman. To dzięki wsparciu tego biura oraz osobiście Pani Pełnomocnik mogła dojść do skutku obecna Konferencja.

-                   Zwracam się do wszystkich samorządów zarówno do tych które już pomagają UTW o jeszcze większe wsparcie, ale również do tych, które z jeszcze tego nie czynią, o branie przykładu z przodujących i wspieranie rozwoju UTW. Każdy z nas, jeżeli jeszcze nie jest, to będzie  wcześniej czy później seniorem i dobrze będzie jeżeli znajdzie oparcie w UTW w swojej miejscowości.

 

 

Uważam że wzorem niedawno zakończonego Kongresu UTW w Warszawie powinniśmy uchwalić dokument końcowy wynikający z obrad  Konferencji.  Projekt dokumentu został przedłozony delegatom UTW w materiałach Konferencyjnych. Omówimy go i zatwierdzimy w II dniu Konferencjii.

 

Bartłomiej Głuszak podsumował dyskusję w Panelu dyskusyjnym..

 Główne wnioski wynikające z dyskusji to:

-                   niedocenianie UTW

-                   brak wsparcia finansowego

-                   potrzeba silniejszego wsparcia  ze strony samorządów lokalnych

-                   powierzanie zadań publicznych UTW

-                   potrzeba uchwalania programów wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu seniorów oraz powoływania Rad Seniorów

 

Czesław Wojniusz podziękował Marszałkowi Województwa Warmińsko -Mazurskiego za odznaczenie, które traktuje jako wyraz uznania dla wszystkich słuchaczy UTW, a gospodarzom UTW Działdowo za wzorowe przygotowanie konferencji wojewódzkiej.

 

Na tym zakończono część oficjalną I dnia Konferencji.  Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na część artystyczną ? Występ kwartetu Les Femmes w MDK.

Po koncercie, delegaci uczestniczyli w kolacji integracyjnej gdzie w prywatnych rozmowach wymieniano poglądy i doświadczenia.

 

Dzień II Konferencji - 17.04.2012r.

 

Drugi dzień Konferencji odbył się w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta na działdowskim zamku.

 

Gospodarzem Spotkania w drugim dniu Konferencji było

Porozumienie UTW Warmii i Mazur,

dlatego spotkanie otworzył i mu przewodniczył Antoni Furtak ? Prz-cy Grupy Inicjatywnej Porozumienia UTW W-M, zapraszając do Prezydium przedstawicieli Porozumienia: Elżbietę Dziergacz z UTW w Ostródzie , Czesława Wojniusza z ATW w Olsztynie oraz Jerzego Giezka z UTW w Działdowie.

 

Antoni Furtak poprosił obecnego na spotkaniu gopodarza obiektu Burmistrza Działdowa Bronisława Mazurkiewicza o zabranie głosu.

Pan Burmistrz przywitał zebranych w sali konferencyjnej i wyraził nadzieję ze wszyscy czują się  dobrze zarówno w tej sali jak i w Działdowie.

Życzył też zebranym owocnych obrad.

Po wystapieniu Burmistrza przystapiono do obrad zaplanowanych w Programie Konferencji.

Na wstępie Przewodniczący Obrad ? przypomniał delegatom UTW zasady współpracy jakie obowiazują w Porozumieniu UTW tj; zasada niezalezności poszczególnych UTW oraz zasada równości głosów. Przypomniał też że po okresie kiedy Porozumieniu przewodniczył kol. Czesław Wojniusz z ATW w Olsztynie, teraz do października 2012, przewodniczy Porozumieniu przedstawiciel UTW w Działdowie Antoni Furtak a przez  kolejny rok, przewodniczyć będzie kol. Elżbieta Dziergacz z Ostródy. Po upływie jej kadencji zostanie wybrana następna trójka, która kolejno przewodniczyć będzie Porozumieniu UTW. Jednocześnie UTW którego przedstawiciel jest w danym roku Przewodniczącym Porozumienia  będzie organizatorem Konferencji Wojewódzkiej.

 

Po tym wstepie rozpoczęto realizację zaplanowanego na drugi dzień programu Konferencji , i tak:

  1. Uzgodnienie i podpisanie Deklarację współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych. Antoni Furtak przypomniał że delegaci razem z zaproszeniami otrzymali wynegocjowany z FOSą projekt Deklaracji współpracy a ponadto Zarząd ATW w Olsztynie przesłał pocztą elektroniczną odrębny projekt Porozumienia .

Na wniosek Przewodniczącego obrad Kol Cz. Wojniusz przedstawił projekt ATW uzasadniają wniosek o jego przyjęcie że jest on krótszy i nie zagraża niezależności UTW .

Rozpoczeto dość długą i burzliwą dyskusję na temat Porozumienia , wykazująć wady i zalety poszczególnych projektów. Charakterystyczną była wypowiedź  przedstawicielki UTW w Morągu która wypowiedziała się że projekt wynegocjowany z FOS- ą przez UTW w Działdowie jest bardziej przyjazny dla UTW z małych miejscowości. Przewodniczący obrad Antoni Furtak poddał  pod głosowanie kolejno oba projekty.

Za projektem zgłoszonym przez ATW , wypowiedziały się 3 UTW a za projektem wynegocjowanym z FOS-ą przez UTW w Działdowie wypowiedziało się 9 UTW.  5 UTW wstrzymało się od głosu.

Ostatecznie więc postanowiono że  projekt zgłoszony przez UTW w Działdowie zostanie podpisany przez przedstawicieli Porozumienia UTW a poszczególne UTW zadeklarują przystapienie do Porozumienia o Deklaracji współpracy na załączniku do niego.

Następnie Deklarację współpracy podpisano: - w imieniu Prozumienia UTW - Antoni Furtak, Elżbieta Dziergacz i Czesław Wojniusz a w imieniu Federacji FOS-a ? Prezes Bartłomiej Głuszak.  Obecni na sali przedstawiciele UTW z Działdowa, Olsztyna (UTW przy UWM) , Ostródy, Morąga, Bartoszyc, Ełku, Nidzicy, Pasłęka i Giżycka - zadeklarowali przystąpienie do Porozumienia. Część przedstawicieli zadeklarowała przystapienie do Porozumienia w późniejszym okresie, po zatwierdzeniu tej decyzji przez Zarządy poszczególnych UTW.

Po podpisaniu Porozumienia na krótko zabrał głos w tej sprawie Prezes FOS Bartłomiej Głuszak informujac zebranych czym jest FOS i na jakich warunkach działa. Jednocześnie wyraził nadzieję że współpraca będzie się rozwijać dla dobra wszystkich.

Uzgodniono że na najbliższym spotkaniu grupy roboczej UTW przy FOSie opracowany zostanie plan działania realizujacy Porozumienie o wsółpracy z FOS-ą.

  1. Kolejny punkt programu to zaplanowane wystapienie p Pełnomocnik Marszałka Joanny Glezman. Niestety z uwagi na pilne sprawy służbowe musiała ona wrócić do Olsztyna . W jej zastepstwie zabrał głos prezes FOS Bartłomiej Głuszak który przedstawił delegatom możliwości i źródła dofinansowania dla wspierania działań UTW.
  2. 3.     Następnie głos zabrała przedstawicielka Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego p Danuta Pszczółkowska, która przedstawiła projekt Senior Games 2012 . Projekt wzbudził początkowo duże zainteresowanie ale po ogłoszeniu warunków uczestnictwa, okazało się że w projekcie dla seniorów.... nie mogą uczestniczyć seniorzy, bo . nie stać ich na to. Poszczególne UTW zamierzały początkowo wytypować co najmniej  kilkuosobowe zespoły do uczestnictwa w Senior Games ale kiedy okazało się że że trzeba za to zapłacić po kilkaset euro , pozostało to poza  możliwościami finansowymi UTW. Wystosowano apel do władz, by zniosły opłaty za uczestnictwo a na pewno nie zabraknie uczestników.
  3. Następnym punktem programu była sprawa dokumentu końcowego Konferencji, przedstawionego w I dniu, którego projekt delegaci otrzymali w materiałach Konferencyjnych. Po dyskusji  postanowiono przyjąć ten dokument przez aklamację jako dorobek Konferencji. Dokument ten będzie rozesłany do jego adresatów i umieszczony na stronie www.utwdziałdowo.eu w zakładce: Ważne wydarzenia.. Jest on jednocześnie załącznikiem do materiałów pokonferencyjnych.
  4. Kolejnym punktem programu Konferencji było tradycyjne już przedstawianie dokonań poszczególnych UTW przez ich przedstawicieli . Zabrali głos przedstawiciele wszystkich UTW biorących udział w Konferencji przestawiając swoje najważniejsze dokonania. Była to bardzo ciekawa wymiana doswiadczeń, dzięki czemu wzbogacilismy się o wiedzę jak działać i wzbogacać propozycje działań  dla dobra członków UTW. Był to bardzo ważny a dla organizatorów  Konferencji przyjemny punkt programu bo skierowano pod ich adresem dużo ciepłych słów za dobrą organizcję Konferencji i jej przyjemną atmosferę.
  5. Na zakończenie Konferencji dla jej upamiętnienia zrobiono wspólne zdjęcie delegatów , po czym Przewodniczący II- go dnia Konferencji, Antoni Furtak ogłosił zakończenie Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur..

 

 

                                                                           Oprac.

                                                                           Barbara Chądzyńska

                                                                           Janina Zyznowska

                                                                           Marian Odachowski

                                                                                  Antoni Furtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument końcowy

Konferencji UTW Warmii i Mazur w Działdowie

 w dniach 16-17 kwietnia 2012r.

Zgromadzeni na Wojewódzkiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Działdowie w dniach 16 i 17 kwietnia 2012 r. z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku delegaci UTW województwa Warmińsko-mazurskiego, których lista stanowi załącznik do niniejszego dokumentu ? ogłaszają :

 

 

DEKLARACJA:

 

-                   UTW Warmii i Mazur gotowe są  do podejmowania  wyzwań jakie niesie zjawisko starzenia się społeczeństw  Europy, oraz zwiększające się aspiracje osób starszych do  godnego życia  i twórczego spędzania czas

-                   UTW będą kreować i popierać wszelkie formy działania seniorów
o charakterze samopomocowym, w tym rozwój wolontariatu na rzecz innych seniorów wymagających pomocy, oraz rozwijać  współpracę z młodym pokoleniem;

-                   UTW będą wspierać i realizować  programy adresowane do ludzi IV wieku, tj. o ograniczonej samodzielności ruchowej i społecznej, zlecane im jako zadania samorządowe;

 

-                   UTW będą rozwijać i promować wszelkie formy poradnictwa prawnego, konsumenckiego, psychologicznego dla seniorów sprzyjające i pobudzające wydłużanie  aktywności  społecznej seniorów,

-                   UTW będą promować i wspierać   rodzinę, jako podstawową komórkę społeczną , w której senior powinien mieć oparcie we wszelkich trudnych sytuacjach;

-                   UTW będą budować pozytywny wizerunek osób starszych, jako samodzielnych, pełnoprawnych i aktywnych obywateli, mających wpływ na sprawy społeczne, polityczne i kulturalne Państwa;

-                   UTW będą rozwijać rzecznictwo interesów i propagowanie przestrzegania praw obywatelskich środowiska seniorów, wobec administracji publicznej, służby zdrowia, instytucji polityki społecznej.

-                   UTW występują z inicjatywą dalszego zacieśnienia współpracy z lokalnymi ośrodkami akademickimi oraz organami samorządu terytorialnego;

Dla realizacji powyższych celów potrzebne są działania i środki dlatego kierujemy:

APEL do:

 

Władz Centralnych o:   

-                   Zapewnienie w budżecie Państwa środków finansowych na wspieranie działań Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;

-                   Przyznanie dla Uczelni wyższych wspierających UTW, grantów dla pokrycia kosztów dojazdu wykładowców Uczelni do oddalonych miejscowości,

 

Uczelni wyższych o:

-                   Wspieranie UTW kadrą naukową dla zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia. Postulat ten dotyczy szczególnie UTW w małych miejscowościach oddalonych od siedzib uczelni.

 

Władz i samorządu Wojewódzkiego o:  

-                   Wzmocnienie instytucjonalne Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze środków publicznych zarówno w zakresie techniczno-organizacyjnym jak i kadrowym

-                   Wsparcie podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej uniwersytetami, dbałości o wysoki poziom merytoryczny programów; wizerunek i wysoki prestiż UTW;

-                   Wspieranie kampanii promujących aktywność obywatelską  seniorów
i innowacyjnych dokonań UTW na terenie województwa.

 

Władz i samorządów miast i gmin o:

-                   Udostępnienie  lokali komunalnych na biura i prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach finansowych;

-                   wyposażenie w sprzęt elektroniczny ułatwiający komunikację i dostęp do informacji, e-learningu, wirtualnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku itp. form dostępu do wiedzy;

-                   Zlecanie UTW zadań samorządowych które są zbieżne z celami statutowymi Uniwersytetów.

-                   Powoływanie Rad Seniorów miast i gmin i zapraszanie do pracy w tych gremiach przedstawicieli UTW.

-                   Uchwalanie i wdrażanie Programów wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu seniorów. Uwzględniania w tych działaniach roli UTW.

?.....................................................................................................................................Powyższy dokument został przyjęty przez aklamację przez delegatów 18 UTW województwa Warmińsko -Mazurskiego zgromadzonych  na Konferencji UTW Warmii i Mazur  w Działdowie w

Jesteś tutaj: