Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na organizację profilaktycznych zajęć teatralnych w szkołach - do 25.01.2019

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

ogłasza konkurs na organizację teatralnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

 w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.

 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich  z terenu miasta Giżycka

 

1. Zadanie ma być realizowane poprzez organizację warsztatów teatralnych zakończonych powstaniem spektakli profilaktycznych.

 2. Termin realizacji zadania :

luty – kwiecień 2019

 3. Cel realizacji zadania:

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz używania napojów energetycznych i alkopopów.

2. Popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

3. Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

4. Promocja zdrowego stylu życia.

5.  Umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w zajęciach teatralnych  promujących

zachowania prozdrowotne dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu.

 4. Do oferty należy dołączyć program profilaktyczny, w którym należy uwzględnić:

1/ Tytuł programu

2/ Cel realizacji zadania

3/ Datę rozpoczęcia i zakończenia programu

4/ Liczbę dzieci i młodzieży, która skorzysta w wyniku realizacji programu.

5/ Wymierne rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji programu

6/ Opinię dyrektora szkoły o przydatności programu do realizacji w placówce.

7/ Wnioskowaną kwotę na realizację programu, z uwzględnieniem stawki godzinowej brutto za pracę nauczyciela /pedagoga.

 5. Termin składania ofert:

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Organizacja teatralnych zajęć pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki antyalkoholowej" należy składać w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w terminie do  25.01.2019 r. do godz. 15.00. 

6. Informacje dodatkowe:

Z realizatorami programów zostaną podpisane umowy zlecenia lub o dzieło.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz www.centrumprofilaktyki.pl

 Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14, tel. (87) 429-13-36.

 Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Jesteś tutaj: