Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

ZAPYTANIE OFERTOWE – „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA”

 

1. Informacja o Zleceniodawcy:

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

NIP: 8451951457

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przejęcie obowiązków realizacji programu zdrowotnego
„Program Profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka” w 2018 r.

3. Podmioty mogące składać oferty:

- Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez oferenta wymagań określonych dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie Giżycka, które mają prawo udzielać ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na terenie Giżycka.

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:

- Przeprowadzenie społecznej kampanii edukacyjno – informatycznej dotyczącej profilaktyki zakażenia HCV wśród mieszkańców Giżycka, przez wykwalifikowany personel (pielęgniarki, lekarze). Zapoznanie uczestników programu z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniom HCV. Uwrażliwienie lekarzy na problem WZW C u pacjentów: motywowanie do przeprowadzania wywiadów w kierunku zakażeń HCV i zachęcania pacjentów do badania diagnostycznego (w ramach niniejszego programu).

- Uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na przeprowadzenie badania, w kierunku wykrycia zakażenia HCV.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wykrycia wirusa HCV u osób w wieku 25 – 65 lat z grup ryzyka.

- Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród badanej grupy osób na potrzeby analizy czynników ryzyka zakażenia HCV, oraz uzyskanie zgody badanych osób na przetwarzanie wyników badań z zachowaniem ochrony danych osobowych.

- Wykonanie badań krwi, w kierunku obecności przeciwciał anty - HCV przy użyciu testów ELISA lub EIA u osób z grup ryzyka, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.

- Kierowanie osób z dodatnim wynikiem na obecność przeciwciał anty - HCV do dalszych badań (poprzez lekarza poz), w ośrodkach specjalistycznych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Poradnia Chorób Wątroby, Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby, Oddział Chorób Wątroby, Oddział Chorób Zakaźnych, etc).

- Monitorowanie realizacji badań.

- Sporządzenie raportu końcowego z realizacji programu (m.in. wskazanie liczby osób
z pozytywnym wynikiem i skierowanych do dalszej diagnostyki).

 

5. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów:

- kserokopia dokumentu dotyczącego statusu prawnego oferenta,

- kserokopia wpisu do właściwego rejestru/ewidencji zakładów opieki zdrowotnej,

- wykaz kwalifikacji personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert,

- kopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

6. Termin składania ofert:

 

Oferty przyjmowane będą do 24 października 2018 roku do godziny 15:30, w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przy al. 1 Maja 14, niski parter pok. 4 c.

 

7. Forma składania ofert:

 

1) forma pisemna w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy, adresem kontaktowym i numerem telefonu oferenta oraz zawierać informację:

OFERTA NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA”,

2) wszystkie kopie dokumentów i wydruki powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą (oferenta) i sygnowanie jego podpisem oraz pieczęcią,

3) oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z wypełnionymi wszystkimi rubrykami , w przypadku rubryk, których wypełnienie nie dotyczy danego oferenta , należy wpisać – „nie dotyczy”,

4) oferent nie może modyfikować treści formularza ofertowego i wzorów oświadczeń pod rygorem odrzucenia oferty,

5) wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny byś parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

6) wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

8. Termin realizacji zadania:

Od zawarcia umowy ( 26 października 2018r. ) do 30 listopada 2018 r.

 

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miejska Giżycko

                  al. 1 Maja 14

                  11-500 Giżycko

                  NIP: 845-19-51–457

Odbiorca: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

                   ul. Sikorskiego 3 b

                   11-500 Giżycko

9. Kryteria oceny ofert:

 

 - 90% cena jednostkowa świadczenia – 90 pkt.

- doświadczenie w realizacji podobnych programów:

* 10 programów i więcej  - 10 pkt.

* od 5 do 9 programów  - 5 pkt.

* od 1 do 4 programów - 3 pkt.

 

10. Osoba z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej uprawniona do kontaktu:

 

Ewa Ostrowska, Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

- tel.: 87 429-13-36

 

11. Postanowienia końcowe:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

2) w sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin złożenia oferty,

3) zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty,

4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie konkursu,

5) wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego jak i jego załączników.

 

 

Załącznik nr 1

do warunków konkursu ofert na wybór realizatora

„Programu Profilaktyki zakażeń HCV wśród Mieszkańców Giżycka”

 

 

 

 

CENTRUM  PROFILAKTYKI  UZALEŻNIEŃ

I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

TEL: 87-429-13-36

 

 

                                                                                                                                        ………………………………………………

 Pieczątka firmowa oferenta

 

 

 

Formularz ofertowy do konkursu na wybór realizatora

„Programu Profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka”

 

Lp.

DANE OFERENTA

1.

 

Pełna nazwa oferenta

(zgodnie z dokumentem rejestrowym)

 

 

2.

Adres wraz z kodem pocztowym

 

 

 

 

 

 

Numer tel.:

 

 

Numer faksu:

E-mail:

3.

 

Osoba (y) upoważniona (e) do reprezentowania oferenta

 

 

 

4.

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

5.

 

NIP

 

 

6.

 

REGON

 

 

7.

 

Dyrektor/ Prezes/ Kierownik podmiotu leczniczego

(imię i nazwisko, nr. tel., fax)

 

 

 

8.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację programu

      (imię i nazwisko, nr. tel.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.

 

Główny księgowy lub osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie programu

(imię i nazwisko, nr. tel.)

 

 

10.

 

Nazwa banku

 

 

11.

 

Numer konta

 

 

 

WARUNKI LOKALOWE

 

 

 

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANY PROGRAM

 

 

 

LICZBA I KWALIFIKACJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ

 

 

Imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki, innego personelu

 

 

Kwalifikacje zawodowe

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALKULACJA KOSZTÓW

 

 

Cena testu na obecność przeciwciał anty-HCV

 

 

 

Cena wykonania testu

 

 

 

Cena oceny wyniku

 

 

 

Cena akcji promocyjno-edukacyjnej wśród badanych

 

 

 

Proponowany całkowity koszt badania jednej osoby

 

 

           

 

…………………………………….

        Miejscowość, data

                                                                                   ……………………………………………

Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej (ych)

do reprezentacji placówki

 

UWAGA!

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, nie zostawiając żadnych pustych miejsc.

2.  Oferent nie może modyfikować treści formularza ofertowego.

 

Jesteś tutaj: